PÁLYÁZATOK
Dátum: 2006. január 20, péntek
Téma: NAPRAFORGÓTENGERTÁNC

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a népi kultúra támogatását szolgáló pályázati programot hirdet „Tengertánc” néven.

A Tengertánc program elsősorban azokat a kisebb helyi alkotóközösségeket kívánja helyzetbe hozni, és lehetőségeihez mérten támogatni, amelyek megteremtik és ápolják azokat az értékeket, amelyekből az élő népi kultúra táplálkozik.
A program épít egyrészt a táncház-mozgalom hagyományára és a népzenei, világzenei közkincsre, másrészt támogatja azokat a promóciós tevékenységeket is, amelyek ezt a közkincset a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tudják tenni. A program ösztönzi továbbá a helyi alkotóközösségeket, hogy új tartalmak létrehozásával lakják be a tájházakat és alakítsák saját alkotó tevékenységük színterévé. Mindezen tevékenységek ösztönzésére és elősegítésére a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a népi kultúra támogatását szolgáló pályázati programot hirdet „Tengertánc” néven.

A pályázati keret 175 millió Ft.

 

A pályázat célja:

a magyarországi helyi közösségek aktivitásának fokozása, lehetőségeik szélesítése és fejlesztése, a fiataloknak szóló, igényes kulturális kínálat színesítése, a népi kultúra promóciójának erősítése, értékeinek digitális úton való rögzítése és népszerűsítése.

 

Az összetett program részletezése:

 

  TENGERTÁNC – I. A NÉPI KULTÚRÁT MEGŐRZŐ ÉS MEGÚJÍTÓ HELYI ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK ÉS MŰHELYEK TÁMOGATÁSA

A népi kultúra területén működő helyi alkotó közösségek és műhelyek hagyományőrző és hagyományalkotó tevékenységének segítése és fejlesztése, a táncház-mozgalom felfrissítése, támogatása. A helyi közösségek, civil szerveződések, táncegyüttesek, klubok, intézmények programjainak támogatása.

  TENGERTÁNC – II. A NÉPMŰVÉSZETI ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁJHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ESZKÖZFEJLESZTÉSE

Segítségnyújtás a tájházak infrastruktúrájának megújításához annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak az aktív népművészeti és hagyományőrző közösségi tevékenységek beindítására, a már meglévők folytatására, befogadására.

  TENGERTÁNC – III. A KIEMELKEDŐ NÉPZENEI TEHETSÉGEK, EGYÜTTESEK PROMÓCIÓJA

A magyar népzene megismertetése és terjesztése itthon és külföldön.

  TENGERTÁNC – IV. A MODERN NÉPI KULTÚRA TUDÁS-BÁZISÁNAK ERŐSÍTÉSE, ISMERETANYAGÁNAK BŐVÍTÉSE A NEMZETI DIGITÁLIS TUDÁSTÁR KIALAKÍTÁSA KERETÉBEN

A helyi történeti emlékezet, a népművészeti gyűjtések és a folklór ismeretanyag digitalizálása, az archivált tudásanyag és a kapcsolódó tudományos kutatások eredményének széles körű közzététele.

Valamennyi pályázatra érvényes információk:

A beadási határidőt követően a pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.

A pályázat kezelője: a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoport.

A pályázatot pályázati űrlap kíséretében kell benyújtani, amely letölthető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma honlapjáról, személyesen a minisztérium Ügyfélszolgálatán szerezhető be. Postai úton nyomtatványt csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es válaszboríték megküldése esetén lehet igényelni.

A pályázatot hét nyomtatott példányban, a pályázati űrlapon megadott címre, kizárólag postai úton lehet benyújtani.

A felhívásra pályázati témánként (I., II., III., IV.) egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, ugyan abban a feladatban ill. programban együttműködő több közösség/vagy szervezet/vagy intézmény is csak egy közösen készített pályaművel vehet részt.

A pályázat postára adásának határideje: 2006. január 31.

 

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztályától (a 06-1-484-7336 telefonszámon vagy a 484-7100/7552 melléken), illetve a pályázat IV. témakörével kapcsolatban a Hagyományok Házától is (a 06-20-213-2582 vagy a 06-1-225-2003 telefonszámokon. )

 


A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2006. évi „ZÖLD FORRÁS” programjának pályázati felhívása

 

Életbe lépett a 2006. évben a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek részére meghirdetett „Zöld forrás” pályázati felhívás

Beadási határidő: 2006. január 31.

A civil szervezetek előzetes tájékoztatása érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztató jelleggel már 2005. december elejétől bemutatta honlapján a 2006. évi pályázati felhívás tervezetét.

2006. január 10-én tartott sajtótájékoztatóján dr. Persányi Miklós miniszter úr aláírta a környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II.24) KvVM rendeletet módosító 3/2006. (I. 13.) miniszteri rendeletet, amely a 2006. évi pályázati rendszer működtetését teszi lehetővé, és bejelentette, hogy ezzel a pályázati felhívás hivatalosan is meghirdetésre került.

Az egyik pályázati felhívás 200 millió forintos keretösszegéből - a civil delegáltakkal történt egyeztetés eredményeként - 44 millió forintot a zöld szervezeteknek további 250 milliós pályázati keretet biztosító „Norvég alap” önrészének finanszírozására fordít a tárca.

A pályázatok összeállításának elősegítése, valamint a döntés-előkészítési folyamat felgyorsítása érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a korábbi évek gyakorlatához képest lényegesen egyszerűsítette, könnyebbé tette a 2006. évi pályázatok benyújtásának feltételeit.

Ennek megfelelően

- egységes pályázati adatlap, és

- egyszerűsített pályázati útmutató került összeállításra, valamint

- minimálisra csökkent a benyújtandó dokumentumok száma.

Az egyszerűsítések mellett, az elbírálási folyamat felgyorsítása érdekében, a 2006. évben - a zöld mozgalom illetékes delegáltjaival egyetértésben - hiánypótlásra nincs lehetőség, azaz csak hiánytalanul kitöltött, a mellékleteket maradéktalanul tartalmazó, tartalmi-formai szempontból megfelelő pályázatok kerülhetnek be az elbírálási folyamatba.

Keretösszegenként és szervezetenként 1 pályázat adható be, így egy szervezet a két keretösszegre összesen maximum 2 pályázatot adhat be.

A pályázatok gyors feldolgozása érdekében kérünk minden pályázót, hogy pályázatát minél előbb, a pályázati határidőt megelőzően juttassa el a megadott címre.

További információ és a pályázat beadásához szükséges űrlap megtalálható:

www.kvvm.hu

 


Dél-alföldi Regionális Kollégium 2005. évi II. körös

Működési pályázati felhívása

 

A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.

A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja hozzájárulás a civil szervezetek 2005. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz.

A pályázók köre:

a.) Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

b) a Dél-alföldi Regionális Kollégium által 2005. évben kiírt működési pályázaton nem részesültek támogatásban,

c) amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és

d) a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a székhelyük.

Felosztható keret: 44.271.500 Ft

Támogatás mértéke:

Egy szervezet egy évben összesen legfeljebb 18 millió forint támogatást kaphat az adott év NCA forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió forint lehet működési támogatás.

Jelen pályázaton egy szervezet maximálisan 500.000 Ft támogatást kaphat.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. január 27.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani:

Békés Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

5600 BÉKÉSCSABA

Dózsa György út 1, Pf.:120.

Tel. szám: 06-66/447-344/4421-es, 4451-es mellék

E-mail cím: makbmti@hu.inter.net

nca_bekes@allamkincstar.gov.hu

 

További információk:

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken.

További információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.

Dél-alföldi Regionális Kollégium

 


A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma pályázati kiírása civil szervezetek Internet hozzáférésének és használatának támogatására

NCA-CIV-05-H

 

A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.

A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek összessége pénzügyi lehetőségeit növelő, a szféra ismertségét és társadalmi beágyazottságát elősegítő, fejlődését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

A pályázat célja olyan közhasznú tevékenységek támogatása, amelyek a civil szervezetek megismerhetőségét és kommunikációját segítik; a társadalmi szervezetek információit, tudás- és segédanyagait, kiadványait széles körben hozzáférhetővé teszik az Internet adta elektronikus tájékoztatás eszközével.

Mindezek alapján a pályázat az alábbi célokat foglalja magába:

- Internethez való hozzáférés megteremtését, fejlesztését;

- új honlap tervezését, kialakítását, működtetését;

- meglevő honlapok dinamikussá, interaktívvá fejlesztését;

- elektronikus tanácsadás, illetve más internetes szolgáltatások fejlesztését.

 

A pályázók köre: Társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Nem pályázhatnak: Azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm. rendelet szerint nem jogosultak az Alapprogram támogatásának igénybevételére.

Felosztható keret: 261.301.960 forint

Támogatás mértéke: Jelen pályázaton igényelhető legnagyobb támogatási összeg 800 ezer forint. Az NCA Tanácsának elvi döntése értelmében egy szervezet egy évben összesen maximum 18 millió forint támogatást kaphat a Nemzeti Civil Alapprogramból.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. január 30.

A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információ:

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság

Állampénztári Irodája

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kapható a 80/204-453-as zöld számon, vagy az nca@icsszem.hu e-mail címen.

A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapról.

A részletes pályázati anyagok beszerezhetők továbbá: személyesen a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodájától, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák.

Forrás: www.nca.hu

 


Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumának pályázati felhívása a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának támogatására

A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. Törvény 5. § (1) bekezdése értelmében, a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának támogatására pályázatot hirdet a következő kategóriában:

A pályázati felhívás célja:

Határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés erősítése, közös programok támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be: 2004. január 1-e előtt Magyarországon bejegyzett, közhasznú és kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek megfelelnek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. Törvény 3. §-ában foglalt feltételeknek. Pályázhatnak a pályázat beadásáig jogerős közhasznúsági bejegyzést nyert szervezetek is.

Felosztható keret: 125.340.600 Ft.

A támogatás formája és felhasználható időtartama:

a.) Támogatást a pályázó 2006. január 30. és 2006. május 31. napja között megvalósuló programokhoz kaphat.

b.) A benyújtott programok megvalósításához a Kollégium vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. január 30.

Helye: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda

3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető a nca_nograd@allamkincstar.gov.hu e-mail címen, valamint a 32/410-722, 32/310-820, 32/312-004 telefonon.

A részletes pályázati anyagok beszerezhetők:

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS és az ADATLAP elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról.

A részletes pályázati anyagokat a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Irodája kérés esetén postai úton eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.

További információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon. A Call center e-mail címe: nca@icsszem.hu .

Forrás: www.nca.hu

 


Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Főosztály

pályázati felhívása

 

Kiíró: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium ICsSzEM

Cím: 1054 Budapest Akadémia u. 3.

Levelezési cím: 1373 Budapest Postafiók 609

Telefon: 475-5700, 475-5800

E-mail: ugyfelszolgalat@icsszem.hu

Web: www.icsszem.hu

Kapcsoltdokumentmok:5273_palyazati_formanyomtatvany.doc

 

1. A pályázat célja:

A szegénység megelőzésére, a szegénység kockázatának csökkentésére, valamint a szegénység által veszélyeztetett, de a munkaerőpiac szempontjából aktív korú nők helyzetének javítására programok, képzések, valamint egyéb szolgáltatások szervezéséhez támogatás nyújtása, különös tekintettel az alábbi célcsoportra: szakképzettséggel nem rendelkező nők, tartósan munkanélküli nők, gyermeküket egyedül nevelő nők.

 

2. A támogatásban részesíthetők köre

Magyarországi székhellyel rendelkező civil és társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, akiknek alapító okiratában szerepel a pályázat témájában megfogalmazott célcsoport helyzetének javítása érdekében végzett tevékenység, valamint azok a szervezetek, akik korábbi programjaik révén referenciaként be tudnak mutatni hasonló témában önállóan, vagy együttműködő partnerként megvalósított programokat.

3. A pályázat benyújtási határideje

A pályázatok benyújtása folyamatos, az utolsó postára adási határidő:

2006. február 1., 24.00 óra (a postabélyegző szerint)

4. Pályázati kiírás és adatlap

a www.icsszem.hu című honlapról tölthetők le. Ezek szükség szerint másolhatók.

5. A pályázati program megvalósítási ideje: 2006. március 15. – 2006 május 15.

6. A támogatáshoz rendelkezésre álló keretösszeg, az elnyerhető támogatás mértéke

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint, mely a nyertes pályázók között oszlik meg. (egy pályázó min. 1.000.000- max.3.000.000 Ft támogatást igényelhet). A pályázat elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás is megítélhető.

7. A támogatás formája: utófinanszírozás.

8. A pályázatot postai úton (ajánlottan) 1 eredeti és 3 másolati példányban, valamint elektronikusan (floppy-n és CD-n) kérjük elküldeni az alábbi címre:

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Főosztály

1373 Budapest, Pf. 609.

A borítékon szerepeltessék a pályázat címét is („Nők és a szegénység c. pályázat).

 

Pályázati kapcsolattartó: Verebélyi Ágnes,

E-mail: verebelyi.agnes@icsszem.hu,

Tel: 06-1-235-5650/4687

Forrás: www.icsszem.hu

 


Pályázati felhívás üdülési támogatás elnyerésére

 

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, mint közhasznú szervezet az elmúlt években folyamatosan bővítette az üdülési támogatására fordítható összeget. A társadalmi összefogás és szolidaritás eredményeként 2005. évben 1,5 milliárd forint keret összeg állt rendelkezésre, mely mintegy százezer személy részére biztosított támogatást.

Az Alapítvány 2006. évben 2.3 milliárd forint értékben kívánja támogatni a szociálisan rászorultak pihenését, kikapcsolódását, rekreációját, ami kb. 150 ezer szociálisan hátrányos helyzetű személynek tud támogatást biztosítani. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2006. évben a következőket támogatja:

 

Aktív munkavállalók esetében:

Foglalkoztatási jogviszonyban lévő, vagy regisztrált munkanélküli személy, akinek havi bruttó együttes jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző hónapban a 85.000,- Ft-ot , és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelme nincs. (munkabér, GYES, GYED, GYET, ápolási díj munkanélküli ellátás).

 

Inaktívak esetében:

Nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy nyugdíjfolyósító szervek által folyósított nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek havi ellátása nem haladja meg a 2005. évi öregségi nyugdíj  legkisebb összegének háromszorosát, azaz 74.100 Ft-ot és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelme nincs.

A fentiekben hivatkozott pályázatok teljes szövege, valamint a kérelem benyújtásához szükséges „PÁLYÁZATI ADATLAP 2006” a www.udulesicsekk.hu internetes oldalról letölthető, amelyet postai úton a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 1519. Bp. Pf.: 563 címére kell eljuttatni.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2006. április 30. A pályázatok elbírálása folyamatos.

 

További információ:

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

1015 Budapest Hattyú u. 14.

Telefon: 06-1-224-9011

Fax: 06-1-224-9010

E-mail: info@mnua.hu

Honlap: www.udulesicsekk.hu

 

 A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1566