Aktív időskor és a generációk együttműködésének támogatása
Dátum: 2005. november 20, vasárnap
Téma: PályázatA pályázat kódja: EZÜSTPROG-051.

A pályázat célja és jogcíme

1.1. A pályázat célja a nyugdíjasok civil szervezeteinek és nyugdíjas klubok, nyugdíjas közösségek közösségteremtő, közösségmegőrző tevékenységeinek illetve a generációk közötti együttműködés és szolidaritás megerősödését célzó programjainak támogatása.A támogatás felhasználásával az aktív időskor fenntartását célzó, valamint idősebb és fiatalabb generációk közös kulturális, oktatási, hagyományőrző, rekreációs és sport programjainak támogatása valósulhat meg.

1.2. A pályázat keretében támogatás nyújtható az 1.1. pontban meghatározott és 2006. április 30-ig megvalósított programok dologi költségeinek finanszírozásához.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása

2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 17.860.000,- Ft, azaz tizenhétmillió-nyolcszázhatvanezer forint.

2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében meghatározott XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet költségvetésében elfogadott 9/17/2 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása/Idősügyi program fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.

3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása a Mobilitás Pályázati Útmutató szerint egy összegben, utófinanszírozás formájában történik.

3.2. A támogatást kizárólag a pályázati program dologi költségeire lehet felhasználni.

3.3. A pályázott támogatás legfeljebb 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint lehet.

4. Pályázatot nyújthatnak be

 • helyi önkormányzatok,
 • nyugdíjasok belföldi székhellyel, jogi személyiséggel rendelkező szervezetei.

5. Pályázatkezelő

Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1145 Budapest, Amerikai út 96.
www.mobilitas.hu

6. A pályázat benyújtása

6.1. A pályázat beadási határideje: 2005. december 1.

6.2. A pályázat beadására papír alapon és az Internetes pályázatkezelő rendszerben van lehetőség.

A papír alapú pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni:

Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1590 Budapest, Postafiók 102.

A pályázat személyes leadására kizárólag a Mobilitás Pályázati Igazgatóságánál (1145 Budapest, Amerikai út 96.) legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig van mód. Postai feladásánál a postai keletbélyegző dátumát vesszük figyelembe.

A papír alapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött és eredeti aláírással ellátott pályázati adatlapot és programűrlapot, valamint a 7. pontban megjelölt mellékleteket, továbbá a pályázati díj befizetését igazoló postai feladóvevény vagy az átutalási megbízás terhelési értesítőjének másolatát. Rózsaszín postai utalványon postacímre érkezett befizetéseket nem tudunk elfogadni! A pályázatot KÉT elkülönített példányban (egy eredeti és egy másolat), de EGY borítékban kell benyújtani.

Azon a szervezetek illetve intézmények, amelyek a Mobilitás Internetes Pályázatkezelő Rendszerében 2005. évre már érvényes regisztrációval rendelkeznek, az Interneten keresztül is beadhatják pályázatukat.

Az internetes rendszerben a pályázatot 2005. december 1-én 16:00-ig lehet benyújtani.

6.3. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek, továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező általános feltételeit az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 2/2005. (III.4.) ICSSZEM rendelet (továbbiakban Rendelet) és a Mobilitás Pályázati Útmutató tartalmazza. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen pályázat esetében a beadási határidőt követően hiánypótlásra NINCS lehetőség, a hiányos pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A pályázat érvénytelen:

 • amennyiben azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be;
 • amennyiben a pályázat határidőn túl került benyújtásra;
 • papír alapú pályázatok esetében amennyiben a pályázati határidő lejártakor a pályázat nem tartalmazza hiánytalanul és a jelen felhívásban megjelölt példányszámban a formai kellékeket, az előírt adatokat, az eredeti aláírásokat, illetve mellékleteket, illetve amennyiben a dokumentáció nem felel meg a pályázati felhívásban rögzített tartalmi feltételeknek.
 • Internet alapú pályázatok esetében amennyiben a csatolt mellékletek nem felelnek meg a pályázati felhívásban rögzített tartalmi feltételeknek.

Az érvénytelenségi okok nem orvosolhatók, az érvénytelen pályázat befogadásra alkalmatlan.

6.4. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető

6.5. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a www.icsszem.hu és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.

7. A pályázat érvényességének speciális feltételei

. A program megvalósításának ideje 2006. január 1. - 2006. április 30.

. Egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A papír alapú pályázatnak a felhívásban meghatározott példányszámban tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul kitöltött és eredeti aláírással ellátott pályázati adatlapot;
 • hiánytalanul kitöltött és eredeti aláírással ellátott programűrlapot, valamint annak mellékleteit, úgymint:
 • a pályázó szervezet / intézmény bemutatását, különös tekintettel az idős emberekkel kapcsolatos közösségi tevékenységére illetve az e téren szerzett tapasztalatokra (M1 melléklet);
 • a tervezett program részletes bemutatását (program jellege, ütemezése, a résztvevők köre, a helyszíne stb.) (M2 melléklet);
 • a program céljait bemutató leírást - kérjük, részletesen térjen ki arra, miként szolgálja a program a nyugdíjasok közösségteremtő, közösségmegtartó erejét illetve a generációk közötti együttműködést (M3 melléklet);
 • a program vezetőjének szakmai önéletrajzát, különös tekintettel az idős emberekkel való munkában szerzett tapasztalatok bemutatására (M4 melléklet);
 • helyi önkormányzat pályázata esetén a többségében nyugdíjas tagságú civil szervezettel kötött együttműködési megállapodást (M5 melléklet);

A kötelező mellékletek terjedelme mellékletenként legfeljebb 2 oldal lehet.

Az Interneten beadott pályázathoz elektronikusan csatolni kell:

 • a pályázó szervezet / intézmény bemutatását, különös tekintettel az idős emberekkel kapcsolatos közösségi tevékenységére illetve az e téren szerzett tapasztalatokra;
 • a tervezett program részletes bemutatását (program jellege, ütemezése, a résztvevők köre, a helyszíne stb.);
 • a program céljait bemutató leírást - kérjük, részletesen térjen ki arra, miként szolgálja a program a nyugdíjasok közösségteremtő, közösségmegtartó erejét illetve a generációk közötti együttműködést;
 • a program vezetőjének szakmai önéletrajzát, különös tekintettel az idős emberekkel való munkában szerzett tapasztalatok bemutatására;
 • helyi önkormányzat pályázata esetén a többségében nyugdíjas tagságú civil szervezettel kötött együttműködési megállapodás szövegét;

A kötelező mellékletek terjedelme mellékletenként legfeljebb 2 oldal lehet.

8. Pályázati díj

A papír alapú pályázatok esetében a pályázati díj pályázatonként 3.000,- Ft, azaz háromezer forint, amelyet a pályázati adatlaphoz mellékelt, illetve a 9. pontban felsorolt irodáktól igényelhető sárga postai csekken vagy átutalással a 10032000-01425413-00000000 számlaszámra lehet befizetni a Mobilitás javára. Kérjük, az átutalásnál a megjegyzés rovatba írják be a pályázat kódját: EZÜSTPROG-05! Rózsaszín postai csekken, postacímre történő befizetést nem tudunk elfogadni, ez a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

Az Interneten 2005-ben már regisztrált pályázók részére pályázati díj nincs.

9. A pályázati csomag

A papír alapú pályázati csomag letölthető

ingyenesen átvehető vagy telefonon igényelhető

 • az információs vonalon: (40) 444-555 (9-16 óra között);
 • a Mobilitás Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodáiban (Közép-magyarországi RISZI 1052 Budapest, Városház u. 7., tel.: 1/269-0907; Közép-dunántúli RISZI 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10., tel.: 88/581-570; Nyugat-dunántúli RISZI 9022 Győr, Árpád u. 44., tel.: 96/518-685; Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs, Mária u. 9., tel.: 72/520-532; Dél-alföldi RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 2., tel.: 62/540-788; Észak-alföldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a, tel.: 52/531-053; Észak-magyarországi RISZI 3530 Miskolc, Mindszent tér 1., tel.: 46/506-348).

10. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek

 • 3000 lélekszám alatti települések időskorú lakosaira irányulnak (a 2005. január 1-i település lélekszám alapján),
 • önrésszel rendelkeznek és ebből minél nagyobb rész a készpénzben vállalt önrész,
 • megvalósító szervezetei önkéntes szervezőmunkával, infrastruktúrával elősegítik a támogatás hatékony felhasználását.

11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

11.1. A pályázatok értékelését idősügyi, közművelődési szakemberekből álló szakértői bizottság az alábbi szempontrendszer szerint végzi, mely szempontrendszer részét képezik a 10. pontban felsoroltak.

Értékelési szempontrendszer
1. Szakmai megalapozottság
Mennyire felel meg a pályázatban leírt program a célcsoport sajátos szükségleteinek?
Mennyire széleskörű a programon résztvevők köre és milyen az életkori megoszlása?
Mennyire kidolgozott és részletes a program?
Mekkora tapasztalattal rendelkezik a program vezetője az idős emberekkel illetve különböző generációkkal foglalkozó programok megvalósításában?
Mennyire biztosított a nyugdíjasok bevonása, aktív részvétele a tervezés / megvalósítás / utómunkálatok során?
Mennyire növeli a program a nyugdíjas emberek közötti közösségteremtő/közösségmegtartó erőt illetve mennyire szolgálja a generációk közötti együttműködést? Mennyire valószínű, hogy a pályázati programnak érzékelhető hatása lesz a célcsoportokra?
Mennyire értékelhető mások számára is adaptálható modellként a támogatással elindított program?
 

2. Egyéb szempontok

A település lélekszáma
Vállal-e, és ha igen, mekkora önrészt a pályázó?
A megvalósításban milyen mértékű az önkéntes munka, ingyenes szolgáltatás biztosítása?

11.2. A pályázat elbírálásának és a támogatás igénybevételének eljárási rendjét a Rendelet és a Mobilitás Pályázati Útmutató tartalmazza.

11.3. Az érvényes pályázatokról az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter 2005. december 30-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a Mobilitás a www.mobilitas.hu honlapon, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium a www.icsszem.hu honlapon a döntést követő 15. napig közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelő értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő köt szerződést az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter nevében a Rendeletben foglaltak szerint.

11.4. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében. A Rendelet szabályozza az eljárást, amennyiben a támogatási igény meghaladja a pályázati támogatási keretet, illetve ha a keret nem kerül teljes mértékben felhasználásra.

 

 A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1526