Kedd, 2021. Június 22.Paulina napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1913
1913-ban e napon született Weöres Sándor író

 
 

  Napraforgó: VÁLOGATÁS A BM HÍRLAP HELYI TÁRSADALOMFEJLESZTÉST ÉRINTŐ CIKKEIBŐL


?HA ÉN LENNÉK A MINISZTER!?

Kötetlen beszélgetésre hívta a női civil szerve-zetek vezetőit Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter csütörtökön a Bagolyvár étterembe. A helyszínválasztás nem volt véletlen: az ét-termet nő igazgatja, nők sütnek-főznek, és nők szolgálják fel a nagymama receptje szerint készült fogásokat.A miniszter asszony elmondta, azzal, hogy a kor-mány az állampolgárok adójukból felajánlott 1 százalékának minden forintjához még egy forintot hozzátesz, 2004. január 20-ától az eddiginél 5,5-6 milliárd forinttal több jut évente a civil szervezetek-nek. A pénz elosztásáról egy elvi irányító testület, a tanács dönt, a pályáztatás és az ellenőrzés az operatív testületek: a kollégiumok dolga lesz. Mindkét testület tagjait a civil szervezetek jelölik, s a rendszer működésének közös kialakítása céljából augusztus közepén hét régióra kiterjedő országjárás kezdődik. Ezután az éves források 60 százaléka működési költségekre fordítható.
A nemzetiségi esélyegyenlőségi hálózat elsősorban az oktatással, kutatással és hálózatépítéssel foglal-kozó civil szervezetekre épít. Esélyegyenlőségi kép-zés indul, amelyben a női civil szektor és az egyete-mek oktató-kutató bázisaira építenek, ahol már foly-nak ilyen kurzusok. A Magyar Tudományos Akadé-mia közreműködésével létrehozott módszertani köz-pontok koordinátorai a ?híd? szerepét tölthetik be elsősorban a kistelepüléseken, ahol főleg a roma népesség körében még nagy a bizalmatlanság. A tervezett krízis- intervenciós központokat új szel-lemben kell működtetni, hogy egyszerre nyújtsanak fizikai menedéket, mentális és jogi segítséget.
Rövidesen megalakul az Egyenlő Bánásmód Bizott-ság, amely az Igazságügyi Minisztériummal karöltve, hatóságként szankcionálhatja az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot megsértőket. A Nőképvi-seleti Tanács Esélyegyenlőségi Tanáccsá alakul, idén ősszel megkezdi munkáját a Nők Egyenlőségi Taná-csa, és reményeik szerint létrejön az első magyaror-szági nőház. Ősztől újra működik a ?nővonal?, ame-lyen többek között a családon belüli erőszak sértett-jei kérhetnek segítséget.
Lévai Katalin a helyszínen új ötleteket, kreatív javas-latokat kért a civil szervezetek vezetőitől három kategóriában: H=halaszthatatlanul megvalósítandó, S=sürgős, de nem halaszthatatlan, F=nem annyira ?H? és ?S?, de mégis fontos. Ugyane célból hamaro-san pályázatot írnak ki Ha én lennék a miniszter címmel.

Hegedűs Eszter
(Vasárnap Reggel, 2003. július 6.)


KUNÁGOTAI CIVILEK

Kunágotán az önkormányzat intézményein és a gazdálkodó cégeken kívül több civil szervezet is működik, melyek a helyi közélet aktív részesei. ? A csoportok a szabad idő hasznos eltöltését szolgáló programok szervezésében közösségi célú kezdeményezésekkel és a település lakos-ságáért végzett munkájukkal nagyban hozzájá-rulnak ahhoz, hogy az itt élők magukénak érezzék a falut ? fogalmazott Pápai Zoltán pol-gármester a minap tartott falugyűlésen. Ki-emelte, hogy az önkormányzat a jövőben is igyekszik kapcsolatot tartani e szervezetekkel és anyagi erejéhez mérten támogatni működé-süket. Ilyen szervezet például a helyi vöröske-resztes alapszervezet, a polgárőrség, a nyugdí-jasklub, az önvédelmi csoport, a lovas alapít-vány, a gyermekalapítvány, a sportegyesület, az ipartestület és a gazdakör.

(L)
(Békés Megyei Hírlap, 2003. július 8.)SZERET AZ EMBEREKKEL FOGLALKOZNI
Az önkéntes fizetést nem kap, segítőkészségét díjazzák

Elismerő oklevelet és az epilepsziás bete-gek budapesti székhelyű Esernyő Alapít-ványának dolgozói által készített Tiffany üveget kaptak tíz megyében a térség leg-jobb szociális segítői. A díjat a június 6-ai III. Kapu konferencián adták át a főváros-ban a programban részvevőknek. Me-gyénkből az elismerést Hibácskay Ernőné nyerte el, aki egy augusztusi reggelen, mint már annyiszor, elindult állást keresni, de mivel nem kapott, beállt a Gadara ház önkéntesének. Hibácskay Ernőnével mun-kájáról és kitüntetéséről beszélgettünk.
 
 

A kitüntetett önkéntest a sikerek, a feladatok ösztönzik, hogy újra és újra bizonyítson.
? Mit tartalmaz a Kapu program, és mi a célja?
? A programon belül az önkéntesek képzése folyik. Tavaly kerültem ide az alapítványhoz. Januárban elvégeztem egy tanfolyamot, ezzel vállalva azt, hogy pszichiátriai beteg fiatalemberrel foglalkozom. Esti iskolába jár, hogy leérettségizhessen. Segítek a tanulásban, elsősorban a humán tárgyak területén. Sikeresen zárta az első évet. Ezenkívül egy idős nénivel foglalkozom még. Elvégzem a házimunkát, kitakarítok, és ha szükséges, megetetem, beadom a gyógyszert. A Kapu program lényege az idős és fia-tal rászoruló emberekkel való foglalkozás az ottho-nukban.
? A hónap elején vehette át a III. Kapu konferenci-án az ,,Az év önkéntese? megtisztelő címet.
? Nagyon jólesett, hogy én kaphattam meg ezt az elismerést. A díj nagy segítséget ad a további mun-káimhoz, megerősít, hogy amit csinálok, az jó és fontos. Ez nemcsak az én érdemem, hanem a kollé-gáimé is. Én hiába próbálok meg az embereken segí-teni, ha nincs mögöttem egy ilyen csapat, mint a Gadara ház munkatársai.
? Hogyan szerzett tudomást a Gadara Ifjúsági Gon-dozóház tevékenységéről?
? Felvettem a kapcsolatot a munkaügyi központtal. Mivel semmilyen munkalehetőséget nem tudtak felajánlani, a Gadara házba irányítottak. Akkor már be-bejárt ide az a fiatalember, akit most felkészítek a vizsgákra.
? Mi motiválja, miközben dolgozik? Önkéntes segí-tő, tehát a munkájáért nem kap pénzt.
? Korábban voltak problémáim: betegség a család-ban, majd munkanélküli lettem. Sok ismerősöm és barátom támogatott. Úgy érzem, a segítséget, amit én kaptam, most tovább tudom adni másoknak. Szeretek az emberekkel foglakozni. A korábbi mun-kahelyemen ? iskolai könyvtárosként ? szintén közöttük dolgoztam. A kapcsolattartás és a kommu-nikáció nagyon sokat jelent nekem. Én, ha sikereket érek el, további feladatokat kapok, ez arra ösztönöz, hogy újra és újra bizonyítsak. Ennyi nekem elég.

(Boda Szilvia
Békés Megyei Hírlap, 2003. július 7.)


NYOLC MEGYÉS CIVIL ADATBANK

Békéscsabán egyeztettek hétfőn az érintett szakér-tők ?A közösségek fejlesztése határok nélkül? elnevezésű, az Európai Unió PHARE CBC programja által támogatott projektről, melyet a Közösségfej-lesztők Békés Megyei Egyesülete és a szatmárnémeti CREST Nonprofit Szervezetek Forrásközpontja együtt valósít meg. A magyar és román nyelven nyomtatott és elektronikus formában egyaránt megjelenő adat-bankba négy magyar ? Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg ?, valamint négy román ? Arad, Bihar, Szatmár és Temes ? civil szervezetei kerülnek be.
Jelentkezéseket július 20-áig még elfogadnak a Kö-zösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületénél Békés-csabán, a Luther utca 6. alatt személyesen, avagy a (66) 442-122-es telefonon, illetőleg a civil@bekes-mmk.hu elektronikus levélcímen.

(P. R.
Békés Megyei Hírlap,2003. július 1.)
 

 
2003. augusztus 1, péntek 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.