Hétfő, 2021. Június 14.Vazul napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1925
1925-ben ezen a napon született Darvas Iván színművész

 
 

  Pályázat: Kulturális, történelmi tévéműsor-készítés


Hazai kulturális, illetve történelmi témájú televíziós műsorszámok készítésének támogatása / Kultúra 2006

Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 77. §-ának (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) kötelezettségvállalására - pályázati felhívást bocsát ki hazai kulturális, illetve történelmi témájú televíziós műsorszámok készítésének támogatására.1. A jelen pályázati eljárás célja magyarországi gyártású ("Magyarországi gyártású műsorszám: azon mű, amely eredetileg teljes egészében vagy főként magyar nyelven készült. Amennyiben egy filmben nem csak magyar nyelven beszélnek, a magyar nyelvű résznek többségben kell lennie. Ha a filmben három vagy több nyelven beszélnek, a magyar nyelvű dialógusoknak relatív többségben kell lenniük.

Magyarországinak számít az a mű is, amely a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségek nyelvén, ezek számára Magyarországon készült és az eredeti nyelven Magyarországon kerül terjesztésre. (ORTT állásfoglalása in. Magyar Közlöny 1996/113.) )közszolgálati műsorszámok (1996. évi I. tv. (Rttv.) 2. § 28. pont: Műsorszám: hang vagy kép, illetve ezek összekapcsolódó - zárt egységet alkotó, vagy önálló részekből zárt egységbe szerkesztett - együttese, amelyet az együttes egészét egyedileg megjelölt főcím, szükség szerint további megkülönböztető jelzés, illetőleg a befejeződést jelző közlés határol.) (a továbbiakban: műsorszám), valamint műsorszámok sorozata (a továbbiakban: sorozat) készítésének támogatása.

a) Pályázati kérelem benyújtható a magyar kulturális élet fejlődéséről, népszerűsítéséről, történetéről szóló, valamint kortörténeti, kordokumentáló témájú televíziós műsorszámok készítésére.

b) Egy pályázó legfeljebb két műsorszám vagy sorozat megvalósításának támogatására nyújthat be pályázatot,

i önálló műsorszám esetén 25-120 perc hosszúsággal,

ii önálló műsorszámok legalább 3 legfeljebb 10 részből álló sorozataként (epizódonként 25 perc hosszúsággal), melyek

c) bemutatását valamely magyarországi műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező televíziós műsorszolgáltató (a továbbiakban: műsorszolgáltató);

i a 23.00 - 8.00 óra közötti műsorsáv kivételével (azzal a feltétellel, hogy az első adásba kerülés alkalmával a műsorszámnak, illetve sorozat esetén részeinek 23.00 óráig be kell fejeződnie)

ii legkésőbb 2007. december 31-ig (a továbbiakban: bemutatási határidő) vállalja.

d) A műsorszám készültségi foka a pályázati kérelme benyújtásának napján az összes ráfordítandó anyag-, illetve szolgáltatás-jellegű kapacitás együttes értékét tekintve nem haladhatja meg a 20%-ot.

e) A pályázó vállalja, hogy a műsorszámot vagy a sorozat egészét legkésőbb 2007. február 28-ig elkészíti (a továbbiakban: befejezési határidő), és a bemutatást vállaló műsorszolgáltatónak bemutatásra alkalmas formában a rendelkezésére bocsátja.

f) A pályázó kötelezettséget vállal a műsorszám "vége" főcímében, valamint a támogatási cél megvalósítása során a médiában történő megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon az NKÖM és az ORTT, mint támogatók teljes nevének, logójának, valamint a támogatás tényének kifogástalan nyomda-, kép- és hangtechnikai kivitelezésben történő megjelenítésére (az Rttv. szabályainak, így különösen a 25. §-ban foglaltaknak megfelelően).

2. Az elnyerhető támogatás

a) Az ORTT a jelen pályázati eljárásban elő- és utófinanszírozás formájában nyújt vissza nem térítendő támogatást.

b) Az előfinanszírozás összege legfeljebb a megítélt támogatás 80%-áig terjedhet.

c) A nyertes műsorszámok támogatására az ORTT együttesen legfeljebb 263 000 000 forintot ítél meg, melyből

i 149 000 000 Ft helyi műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatók műsorában bemutatásra kerülő műsorszámok készítésére,

ii 114 000 000 Ft pedig országos vételkörzetű műsorszolgáltatók műsorában bemutatásra kerülő műsorszámok készítésére szolgál.

d) Az ORTT a beérkező pályázati kérelmek értékelésére eseti bírálóbizottságot (a továbbiakban: bizottság) kér fel.

e) Az ORTT a pályázó által benyújtott pályázati kérelem és annak kötelező dokumentumai alapján határoz a támogatás megítéléséről.

f) A támogatást az ORTT a tervezett összköltség arányában ítéli meg a pályázónak úgy, hogy az ne haladja meg

i önálló műsorszám esetében

  • sem a tervezett összköltség külső hozzájárulások által nem fedezett hányadát,
  • sem a tervezett összköltség 80%-át,
  • sem a 60 000 000 forintot,

ii sorozat benyújtása esetén

  • sem a tervezett összköltség külső hozzájárulások által nem fedezett hányadát,
  • sem a tervezett összköltség 80%-át,
  • sem epizódonként a 4 000 000 forintot,
  • sem a 20 000 000 forintot.

3. Érvényes pályázati kérelmet nyújthat be az a

a) magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amelyik

b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és

c) az ORTT-vel, illetve az Alappal szemben nincsen tartozása,

d) nincs kizárva az Alap forrásai terhére indított pályázati eljárásokban való részvétel lehetőségéből,

e) eleget tett adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek, és ezt a felhívás 7. k) és l) pontok szerinti kötelező mellékletek benyújtásával alátámasztja,

f) eleget tett szerzői és szomszédos jogfizetési kötelezettségének, és ezt a felhívás 7. m) és n) pontjai szerinti kötelező melléklet(ek) benyújtásával igazolja,

g) rendelkezik az 1. c) pont szerinti műsorszolgáltató bemutatási szándéknyilatkozatával,

h) a benyújtott műsorszám készítésére az ORTT-től még nem nyert el támogatást.

4. A pályázati díj

a) A pályázati kérelem benyújtásához a pályázónak pályázati díjat kell fizetnie.

b) A nettó pályázati díj számításánál a megpályázott összeg 2%-át kell alapul venni; ha ez 100 forinttal maradék nélkül nem osztható, úgy a nettó pályázati díj a felfelé kerekítéssel kapott legkisebb következő, 100 forinttal maradék nélkül osztható összeg.

c) A b) pont szerint számított pályázati díjat 25%-os általános forgalmi adó terheli.

A pályázati kérelem

A kérelem eredeti példányát tartalmazó dokumentációt egyértelműen meg kell jelölni, és a pályázat kódját (KULTÚRA2006) minden borítékra ráírni, ezen túlmenően további, a pályázó azonosítására alkalmas információt (felirat, jelzés stb.) sem az eredeti, sem a másolati példányok csomagolása nem tartalmazhat.

A pályázati kérelmeket az Alap 2006. január 24-én 9 és 17 óra között veszi át.

A pályázati kérelmeket a következő címen kell benyújtani: Fontana Irodaház, 1052 Budapest, Váci utca 16/b, IV. emelet.

A pályázati kérelmeket személyesen kell benyújtani. Az átvételről az Alap elismervényt állít ki, amely a kérelem benyújtását annak nyilvántartási számára hivatkozva igazolja.

A bizottság ajánlást a pályázati kérelem kötelező és kiegészítő mellékleteinek értékelése alapján tesz az ORTT-nek.

Az ORTT 2006. március 2-ig a bizottság ajánlása alapján dönt a pályázati kérelmek támogatásáról vagy elutasításáról.

Az ORTT döntéséről az Alap értesíti a pályázókat.

7. A pályázati kérelem általánosan kötelező és kiegészítő mellékletei

a) szinopszis,

b) a producer, a rendező, az operatőr megnevezése,

c) a pályázó referenciái

d) a pályázati kérelemben megjelölt rendező koncepciója és nyilatkozata (az Alap által kiadott, a jelen felhívás mellékletét képező formanyomtatvány),

e) a pályázati kérelemben megjelölt rendező szakmai életrajza és referenciái

f) a műsorszám szerkezetének, felépítésének leírása, helye és szerepe a műsorszolgáltató műsorrendjében,

g) részletes, a műsorszám megvalósításának munkafolyamataihoz igazodó, azt időbeliségében leíró gyártási ütemterv,

h) részletes költségkalkulációval rendelkező produkciós költségvetés megjelölve az egyes tételeket milyen forrásból (ORTT támogatás, egyéb külső forrás vagy ráfordításérték) kívánja finanszírozni,

i) a pénzbeni önrész rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (saját forrás vagy külső hozzájárulás),

j) a bemutatást vállaló műsorszolgáltató nyilatkozata az adott műsorszám bemutatásáról valamint a vállalt hozzájárulásokról,

k) nyilatkozat az adó-, vám-, illeték és elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségekről,

l) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 30 napnál nem régebben kibocsátott igazolása arról, hogy irányában a pályázónak nincs adó-, illetve járuléktartozása,

m) nyilatkozat a közös jogkezelő szervezetek irányában fennálló fizetési kötelezettségekről,

n) az n) pont szerinti nyilatkozatban "igennel" megjelölt közös jogkezelő szervezetek 30 napnál nem régebben kibocsátott igazolásai a tartozásmentességről,

o) amennyiben a pályázó a cégnyilvántartásban nem szereplő jogi személy vagy egyéni vállalkozó, úgy hatályos jogi alapdokumentumának 30 napnál nem régebbi kibocsátású példánya az alábbiak szerint:

i az illetékes megyei/fővárosi bíróság nyilvántartásának kivonata,

ii az egyéni vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített másolata,

iii önkormányzati önálló költségvetési intézmény esetében a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló, az illetékes önkormányzat jegyzője által hitelesített igazolás,

p) állapotértékelési dokumentáció,

q) ráfordításértékelési dokumentáció,

r) tételes költségkimutatás,

s) a szakmai előkészületek bemutatása (előtanulmány, vizuális terv, pilotfilm stb.),

t) a bemutatást vállaló műsorszolgáltató vételkörzetében készült empirikus adatokon alapuló felmérés a helyi médiahasználatról és a műsorszolgáltatóra vonatkozó nézettségi adatokról.

11. További információk

a) A pályázati felhívás, a pályázati kérelem valamint a 7. d), j), k) és m) pontok valamint a 10. d) i és ii alpontok szerinti nyomtatványok átvehetők az Alapnál (cím: Fontana Irodaház, 1052 Budapest, Váci utca 16/b, IV. emelet) vagy letölthetőek az Alap honlapjáról (http://alap.ortt.hu) és az NKÖM honlapjáról (http://www.nkom.hu).

b) A pályázónak a műsorszám készítése során figyelembe kell vennie az 1996. évi I. törvénynek a támogathatóságra és a támogatók feltüntetésére vonatkozó előírásait.

c) A bizottság összetétele nyilvános, az Alap honlapján megtekinthető.

d) A pályázati eljárásban beérkezett kérelmek számáról és az igényelt támogatás együttes összegéről a beadást követően honlapján nyújt az Alap tájékoztatást.

e) Az ORTT döntése után a bizottság ajánlása és az annak tárgyában született testületi határozat nyilvános, azokba bárki betekinthet.

f) Az Alap a pályázati eljárás lezárásáról a felhívás közzétételével azonos módon közleményt jelentet meg, amely tartalmazza a megítélt támogatások együttes összegét, valamint azt, hogy a további információkat - a kedvezményezetté nyilvánított pályázó neve, a műsorszám címe, a bemutatást vállaló műsorszolgáltató neve és a megítélt támogatás összege - hol és milyen formában teszi közzé.

g) A benyújtott pályázati kérelmek és mellékleteik anyagát az értékelésben és a döntésben résztvevők a d)-f) pontokban foglaltakon túl a pályázati eljárás lezárásáig bizalmasan kezelik, arról harmadik félnek tájékoztatást nem adnak.

h) Az Alap a pályázó által hibásan közölt levelezési cím miatti téves postázásért és a postai úton történő kézbesítés hibáiért nem vállal felelősséget.

i) Jelen pályázati felhívás az NKÖM kötelezettségvállalására tekintettel az ORTT által kerül kiírásra. Amennyiben az NKÖM pénzügyi teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ORTT-nek jogában áll, hogy a pályázati eljárásokban a kedvezményezetté nyilvánítás kérdésében ne döntsön és/vagy a pályázati felhívást visszavonja, továbbá erről értesítse a pályázókat.

j) A pályázat visszavonása a pályázók vagy egyéb harmadik személyek részére, a befizetett pályázati díj visszafizetésén túlmenően, semmilyen jogcímen térítési (így különösen kártérítési, kártalanítási, megtérítési, visszafizetési) kötelezettséget nem alapoz meg.

k) Az ORTT jogosult további pályázati fordulót (fordulókat) tartani, vagy a pályázati felhívást (felhívásokat) ismételten kibocsátani.

 

 

 
2006. január 15, vasárnap 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.